Pri obnove domu je nevyhnutné redukovať množstvo odpadu a zabrániť tomu, aby sa dostal na skládky. V priebehu zatepľovania alebo búracích prác vzniká na stavbe odpad z expandovaného polystyrénu. Viete, ako treba naložiť s takýmto odpadom?

Európska únia vyvíja čoraz väčší tlak na efektívnejšie využívanie plastov a zníženie ich vplyvov na životné prostredie. Efektívnym spôsobom, ako produkciu odpadov minimalizovať, je zvýšiť podiel ich recyklácie a bezpečného zneškodňovania.

So zatepľovaním budov sa na Slovensku začalo pred vyše 30 rokmi. Expandovaný polystyrén (EPS) je veľmi dobre a dokonca viacnásobne recyklovateľný materiál. Predpokladá, že do roku 2025 by mohol podiel recyklácie na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %, a to v oblasti obalového expandovaného polystyrénu, ako aj stavebného.

„Aby však bola recyklácia úspešná, je potrebné odpad z polystyrénu správne triediť. Odrezky a zvyšky zo zatepľovania nevyhadzujte do žltých kontajnerov určených na plasty. Odneste ich na zberný dvor. Veľmi dôležité je zbaviť polystyrén zvyškov malty, lepidla, stierky, tmelu a iných nečistôt, pretože recyklovať sa môže iba čistý polystyrén,“ upozorňuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu (EPS SR).

O odpad sa musí postarať jeho pôvodca

V priebehu zatepľovania vzniká na stavbe či pri obnove domu odpad z expandovaného polystyrénu. Tvorí ho buď investor, alebo stavebná firma, ktorá stavebnú činnosť vykonáva. Z toho dôvodu sa o takýto odpad, musí postarať práve jeho pôvodca.

Hoci triedenie a recyklácia odpadového polystyrénu zo zatepľovania nie je aktuálne povinná, je potrebné jej venovať pozornosť. Podmienky odovzdávania odrezkov a zvyškov zo zatepľovania sú špecifikované vo Všeobecne záväznom nariadení každej obce. V niektorých mestách môžete odpad zo zatepľovania odovzdať na zberný dvor, ktorý ho pošle ďalej na recykláciu.

Recyklovať sa dajú len neznečistené zvyšky a odrezky

Odpad zo zatepľovania možno na základe dohody priniesť aj recyklátorovi priamo do prevádzky alebo sa s ním dohodnúť na odvoze odpadu zo stavby. Niektorí výrobcovia polystyrénu spolupracujú priamo so stavebnými firmami, ktoré dom zatepľujú a čistý polystyrén bez nečistôt odoberajú priamo zo stavby a následne ho recyklujú.

Ďalšou možnosťou je neznečistené zvyšky a odrezky zo zatepľovania vhodiť do špeciálnych nádob pred viacerými stavebninami, kam ich umiestňujú niektorí výrobcovia a odkiaľ ich odvážajú na ďalšie spracovanie.

Recyklácia polystyrénu je jednoduchá

„Expandovaný polystyrén je veľmi dobre recyklovateľný materiál. Keďže ho tvorí z 98 % vzduch, jeho recyklácia je veľmi jednoduchá. Po roztriedení sa polystyrén podrví a v závislosti od stupňa znečistenia sa ďalej využíva,“ dopĺňa M. Strapková.

Polystyrén sa po zrecyklovaní môže pridávať k primárnemu materiálu a opätovne použiť na výrobu nových tepelnoizolačných dosiek pri zachovaní rovnakej kvality dosiek. Výnimkou sú dosky EPS-F pre kontaktné tepelnoizolačné systémy ETICS, kde sa používa recyklát iba z vlastných technologických odrezkov.

Recyklovaný polystyrén sa pridáva sa ako prímes k iným stavebným materiálom, z ktorých sa následne vyrábajú ľahčené betóny, zásypy, ľahké porézne tehly, izolačné omietky a podobne. Zužitkuje sa aj na výrobu polotovarov v reklamnom a nábytkárskom priemysle, na výrobu kulís či keramiky. Dokonca ho nájdete v náplniach sedacích vakov. Recyklát však nie je možné použiť pri výrobe nových obalových výrobkov.