Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR má stále ambíciu, aby bola od 1. apríla 2024 spustená veľmi potrebná reforma v územnom plánovaní a vo výstavbe.

Jej súčasťou je nová stavebná legislatíva – zákony o územnom plánovaní a výstavbe –aj informačný systém známy pod názvom Urbion.

„Stále to vidíme reálne, sú pripravené podklady pre začatie verejného obstarávania,“ uviedla to vo štvrtok 30. marca poradkyňa predsedu úradu Slavomíra Salajová v diskusii počas Realitného fóra –Jar 2023 v Bratislave, v časti o novej stavebnej legislatíve. Aktuálne prebieha vyhodnotenie pripomienok k dôležitej vyhláške úradu o územnoplánovacej dokumentácii z medzirezortného pripomienkového konania.

Národná rada schválila zákony o územnom plánovaní a výstavbe v roku 2022 a účinné sú od apríla 2024. Následná legislatívna činnosť pokračuje ďalej, aby bolo všetko pripravené. Rok pred ich účinnosťou je v parlamente tzv. zberný zákon (vyvolané úpravy zákonov) ako poslanecký návrh, ktorý v tejto súvislosti mení desiatky zákonov. Ďalej je tam i návrh zákona z dielne rezortu životného prostredia. Salajová pripomenula, že by bolo dobré schváliť potrebné zákony do predčasných parlamentných volieb v tomto roku.

Systém bude mať viacero vrstiev

Všetci na úrade sú si podľa nej vedomí, že informačný systém musí fungovať z hľadiska elektronického a administrácie. Následne sa v systéme budú môcť budovať všetky ďalšie vrstvy, súvisiace funkcionality. Napríklad územný plán v geoinformačnom systéme bude tvoriť jednu vrstvu.

Systém bude aj „knižnicou“ informácií o území, nielen na základe skenovania, ale aj napojenia na rôzne verejné registre vrátane Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý robí časť prác na digitalizácii územia. Zároveň uviedla, že pri jeho tvorbe museli vziať do úvahy súčasnú úroveň ústredného portálu verejnej správy s elektronickou poštou.

„Ak nenastanú ďalšie politické turbulencie, ktoré by výrazne znemožnili ďalšiu prípravnú činnosť, mohlo by to byť spustené v nevyhnutnej verzii, ktorú potrebujeme k aprílu 2024,“ konštatovala Salajová.

Bude dôležité zvládnuť prechodné obdobia

Hlavný architekt Bratislavy Juraj Šujan, výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja Juraj Suchánek a riaditeľ developmentu IMMOCAP-u Jakub Gossanyi sa zhodli na potrebe zmeny súčasného stavu a ocenili zrýchlenie a unifikáciu procesov v novej legislatíve, čo zlepší úroveň podnikateľského prostredia.

Pripomenuli však, že výrazná právna zmena prináša so sebou veľké výzvy. Tie sa týkajú časovej náročnosti prípravy. Pracovníci stavebných úradov sa okrem znalosti zákonov musia pripraviť na prácu s moderným informačným systémom.

Hlavný architekt Bratislavy obrátil pozornosť na rôzne prechodné obdobia, najmä v súvislosti s pokrytím Slovenska územnými plánmi do roku 2032. Súčasný stav je taký, že približne polovica samospráv má k dispozícii takúto dokumentáciu. V Bratislave je prerokovanie nového územného plánu náročné aj vzhľadom na jeho procesnú stránku.