Na ploche takmer 300 hektárov pri obci Drahovce pri Piešťanoch plánuje SPP postaviť veterný park. Počíta s realizáciou siedmich veterných turbín s celkovým inštalovaným výkonom do 50,4 MW. Práce by mali podľa zámeru, zverejnenom na informačnom portáli rezortu životného prostredia, začať v roku 2025.

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) si vybral na realizáciu 36 parciel o celkovej výmere 2 967 401 štvorcových metrov. Tie sú vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, biskupstvo Nitra. Veterný park má slúžiť na výrobu elektrickej energie a jej vyvedenie do verejnej elektrizačnej sústavy. Hlavným pozitívom zámeru podľa investora je splnenie záväzku SR a priblíženie sa k cieľu dosiahnúť v roku 2050 uhlíkovú neutralitu a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Napojenie na verejnú elektrizačnú sieť má byť realizované podzemným vedením. Investor do projektu plánuje vložiť viac ako 63 miliónov eur. Za výber danej lokality hovorí podľa zámeru potenciál vetra v danej oblasti s priemernou rýchlosťou 6,9 metra za sekundu.

V rámci Slovenska je to veľmi vhodná oblasť pre výstavbu veterných parkov. Zároveň nie je súčasťou žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani sústavy Natura 2000. Najmenšia vzdialenosť veternej turbíny od objektov bývania má byť zhruba 930 metrov.

Park je súčasťou širšieho investičného zámeru veterných parkov SPP, ktoré spoločnosť plánuje realizovať hlavne v regióne západného Slovenska. Jeho prevádzka bude pre obyvateľov, zvieratá a rastliny, vrátane poľnohospodárskych plodín, zdravotne neškodná. Plánované rozloženie parku minimalizuje trvalý záber poľnohospodárskej pôdy.

„Skúsenosti z Rakúska ukazujú cestu ako budovať moderné a zelené obnoviteľné zdroje, konkrétne veterné parky, a pritom zachovať celkový ráz krajiny. Jasné dáta, nespochybniteľné informácie a fakty z Rakúska, opierajúce sa o dlhoročné pozorovania a odborný výskum (už od roku 1995) vyvracajú mýty a zámerne šírené nepravdy o škodlivosti veterných elektrární,“ uviedla SPP v ponuke, ktorú obdržal starosta obce Miroslav Ledecký.

SPP však doteraz nedisponuje stanoviskom obecného zastupiteľstva k svojej žiadosti o zmenu územného plánu obce, ktorá by umožnila prípravu na projekt. V rámci dlhodobého partnerstva pre Drahovce ponúka dlhodobé a cenovo výhodné dodávky elektrickej energie, a to ako pre obec, tak aj pre organizácie, ktorých je zriaďovateľom.