Rezort hospodárstva vyzýva všetkých dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy, aby upravili zálohové platby pre domácnosti. Na dotácie vyčlenil takmer 400-tisíc eur.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla.

Rezort hospodárstva preto vyzýva všetkých dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy, aby upravili zálohové platby spôsobom, ktorý zohľadní dostupnú podporu štátu pre domácnosti. Na základe nariadenia vlády nárast ceny tepla v porovnaní s rokom 2022 nesmie presiahnuť 20 eur/MWh a koncová cena tepla nesmie presiahnuť 199 eur/MWh.

Účelom výzvy ministerstva je zabezpečenie stabilných dodávok tepla pre všetkých koncových odberateľov tepla v bytových objektoch prostredníctvom pokrytia rozdielu medzi cenou tepla schválenou alebo určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a cenou tepla, ktorú určila vláda SR svojím nariadením.

Výzva bude otvorená od  9. januára 2023 do 31. decembra 2023, pričom pre dodávateľov tepla je na dotácie vyčlenených 394 800 000 eur. Žiadosť o dotáciu je možné predložiť výlučne v elektronickej podobe s prílohami obsahujúcimi potrebné údaje pre schválenie dotácie.

Kto je oprávneným žiadateľom?

Oprávnenými žiadateľmi sú regulované subjekty, ktoré dodávajú teplo koncovým odberateľom v bytových objektoch a ktorým ÚRSO na prvý rok regulačného obdobia začínajúceho 1. januárom 2023 schválil alebo určil cenu cenovým rozhodnutím a zároveň spĺňajú ďalšie predpísané podmienky výzvy.