STEFE súčasťou smart city
Výroba a distribúcia tepla smeruje do štvrtej generácie vykurovania. Tá by mala byť základom
budúceho inteligentného mesta „smart city“. Posun medzi prvou a druhou generáciou vo vykurovaní
spočíval v zavedení efektívnej kombinovanej výroby elektriny a tepla. Súčasná tretia generácia
využíva ako zdroj tepla obnoviteľné zdroje ako je biomasa, geotermálna energia alebo odpadové
teplo najmä z priemyselných procesov.
Štvrtú generáciu bude charakterizovať popri dodávke tepla aj dodávka chladu z centrálnych zdrojov s
kombinovanou výrobou tepla, elektriny a chladu – tzv. trigenerácia, s maximálnym využívaním
obnoviteľných zdrojov energie. Tieto systémy budú vytvárať v mestách efektívne fungujúci
inteligentný systém, ktorý dokáže účinne prepájať a udržiavať v rovnováhe výrobu a spotrebu,
umožňuje skladovať energiu v čase jej prebytku, využívať rôzne formy energie, ktoré v meste
vznikajú, vrátane obnoviteľných zdrojov energie, využiť odpadové teplo, ktoré inak uniká v podobe
emisií do ovzdušia. Systémy centrálneho zásobovania teplom môžu teda zohrávať v budúcej ére
inteligentných miest významnú úlohu.
V rámci nových investičných akcií prispôsobujeme systémy na využitie možností tretej generácie a
uvažujeme aj nad zapojením sa do projektov inteligentného mesta.
Ing. Ondrej Borguľa generálny riaditeľ STEFE SK
Efektívna Ekologická Energia pre Slovensko, HREJIVÉ TEPLO DOMOVA | STEFE