Zámerom článku je zdôrazniť zásadné poznatky noriem a predpisov na osvetlenie tunelov dostupných v tunelových krajinách DACH (t. j. v SRN, Rakúsku a v Švajčiarsku) a odovzdať osobné poznatky a skúsenosti z oblasti prípravy projektov, realizácie a vystavenia protokolov merania osvetlenia počas kolaudácie tunelov.

Svetelným technikom, projektantom a prevádzkovateľom osvetľovacích zariadení cestných tunelov je určený softvér Relux Tunel, ktorý je súčasťou balíka programov Relux Desktop. Ide o unikátny softvér aplikovateľný na akýkoľvek tunel, ktorý sa počas 11 rokov vyskúšal na všetkých svetadieloch. Softvér, spracovaný v operačnom systéme Windows, je aj v slovenskej a českej verzii.

Firma Relux Informatik AG pripravila aj podrobnú užívateľskú príručku pre školenia v sídle firmy Münchenstein (Bazilej vo Švajčiarsku) alebo u užívateľov balíka programov Relux Desktop. Firma Relux Informatik AG kladie dôraz na praktické postupy a detailné vysvetlenie dôležitých princípov návrhu osvetľovacích zariadení tunelov, preto zaviedla sústavu certifikovaných a rekvalifikačných školení.

Za pokročilých užívateľov možno považovať tých, ktorí sledujú predmetné normy, príslušné technické predpisy a poznajú technologické vybavenie tunelov. Heslovitý opis parametrov obsiahnutých v tab. 1 predstavuje základné informácie na výpočet a meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností osvetlenia projektovaných cestných tunelov, a to buď podľa platných noriem v krajinách DACH, alebo podľa národných požiadaviek – konkrétne na Slovensku podľa metodickej príručky MP Požiadavky na osvetlenie cestných tunelov realizovaných a prevádzkovaných v podmienkach Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS, a. s.), platnej od 1. 5. 2015 a spracovanej autorom tohto príspevku.

Tab. 1 Hlavné parametre pre návrh osvetlenia tunela a dohľad v etape realizovania stavby

P. č.OpisParameter
1Názov cestného tunela
2Druh tunela
2.1s klenbovým prierezom / obdĺžnikovým prierezomrazený / hĺbený
2.2jedna tunelová rúra pre obidva dopravné smery / jedna tunelová rúrapre každý dopravný smer
2.3krátky tunel (do dĺžky 500 m)stredný tunel (od 500 do 3 000 m)dlhý tunel (nad 3 000 m)
2.4počet jazdných pruhov
3Orientácia tunela vjazd od severu / východu a od juhu / západu
4Dĺžka tunela
5Pozdĺžny sklon vozovky pre vjazdový portál,priemerný sklon v úseku 100 m pred a za vjazdovým portálom v smere jazdy
6Priečne usporiadanie v tunelovej rúre
6.1šírka jazdného pruhu
6.2šírka vodiaceho prúžku priliehajúceho k chodníku
6.3šírka medzi zvýšenými obrubníkmi
6.4šírka núdzového chodníka
6.5šírka tunelovej rúry v päte
6.6výška prejazdného prierezu
6.7výška obrubníka
6.8výška priechodného prierezu nad núdzovým chodníkom
7Trieda odrazivosti povrchu vozovky pred portálmi,r – tabuľka s priemerným súčiniteľom jasu q0
8Trieda odrazivosti povrchu vozovky v tuneli,r – tabuľka s priemerným súčiniteľom jasu q0
9Činiteľ odrazu čistého povrchu stien
10Priemerný jas stien musí byť v rozsahu 60 % až 80 %z hodnoty priemerného jasu povrchu vozovky na príslušnom mieste
11Návrhová rýchlosť
12Brzdná vzdialenosťpre vybrané hodnoty návrhovej rýchlosti a pozdĺžneho sklonu
13Výhľadová a návrhová intenzita cestnej premávky
14Skladba dopravného prúdu iba motorová / zmiešaná doprava
15Jas približovacieho pásma L20 pre vybrané hodnoty návrhovej rýchlosti
16Dĺžka a jas pásiem osvetlenia krátkych tunelov počas dňa
16.1svetelný bazén
16.2doplnkové denné osvetlenie
16.3vnútorné pásmo
17Jas osvetlenia krátkych tunelov v noci
18Dĺžka a jas pásiem osvetlenia stredných a dlhých tunelov počas dňa
18.1medzné pásmo
18.2prechodové pásmo
18.3vnútorné pásmo
19Jas osvetlenia stredných a dlhých tunelov v noci
22Parametre protismerných / symetrických svietidiel
23Počet a umiestnenie adaptačných svietidiel, resp. svietidiel v pásme svetelného bazéna a doplnkového denného osvetlenia
24Počet a umiestnenie svietidiel vnútorného pásma
25Riadenie a regulácia svetelného toku jednotlivých svietidielviacstupňovým / plynulým spôsobom
26Udržiavací činiteľ, prevádzkový režim tunela, riadna a pravidelná údržba a pravidelné čistenie tunela a jeho vybavenia
27Počet a umiestnenie obojsmerných dopravných gombíkov
28Počet a umiestnenie kombinovaných evakuačných svietidiel
29Počet núdzových východov
29.1počet trojíc bodových svietidiel z oboch strán núdzových východov
29.2počet svietidiel osvetľujúcich podlahu pred dverminúdzových východov
30Počet núdzových zálivov
30.1počet a umiestnenie doplnkových svietidiel v priestorenúdzových zálivov
31Meracia sieť na povrchu vozovky
32Meracia sieť na povrchu steny

Riadenie a regulácia osvetlenia

Osvetlenie medzného pásma sa musí navrhnúť tak, aby sa pri pohľade vodiča na stred vstupného portálu zachovala aj v prípade viac-menej nepriaznivých svetelných podmienok v bezprostrednej blízkosti tunela schopnosť zraku zreteľne rozlišovať detaily alebo objekty vo vnútri tunela.

Zhoršenie viditeľnosti prekážok za vstupným portálom nastane vtedy, ak sa na sietnici očí vodiča objaví pred vjazdom do tunelovej rúry vysoký ekvivalentný závojový jas, ktorý súvisí s nízkou polohou slnka nad obzorom pri jeho východe alebo západe (v prípade východno-západnej orientácie tunela) alebo s oblohovým svetlom bez príspevku priameho slnečného svetla, tiež s jasom povrchu vozovky v rozsahu brzdnej vzdialenosti, ako aj s vysokou odrazivosťou okolia (skaly, budovy, lúky a sneh) v hodnotiacom poli približovacieho pásma L20.

Preto je jas v medznom a prechodovom pásme nevyhnutné prispôsobiť vonkajším svetelným pomerom riadením a reguláciou svetelného toku jednotlivých svietidiel v tuneli. Samozrejme, že ak sa zníži ekvivalentný závojový jas, klesne aj jas približovacieho pásma L20, čo si však vyžaduje úpravu portálov a ich okolia.