Súťaž na obnovu bratislavského Námestia SNP a Kamenného námestia postupuje do ďalšej fázy. Magistrát si už vybral štvoricu ateliérov, ktoré uspeli v prvom kole a vypracujú svoje návrhy. Ani jeden z nich nie je zo Slovenska. Projekty majú prezentovať na jeseň.

Medzinárodnú súťaž vyhlásil magistrát v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a Generálnym investorom Bratislavy (GIB) vlani v decembri.

Realizuje sa formou súťažného dialógu, čo pri tvorbe návrhu umožňuje komunikáciu medzi zúčastnenými stranami, ktoré sú zainteresované v danom priestore. Dialóg slúži zároveň na priblíženie témy participujúcim architektonickým tímom.

Návrhy pripravia štyri ateliéry

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 23 architektonických tímov. Podmienky na zaradenie do súťaže splnilo 17 z nich. Išlo o tímy z Česka, Holandska, Nemecka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Španielska a Veľkej Británie.

„Záujem ateliérov z celej Európy naznačuje, že architektonické a urbanistické súťaže majú potenciál pritiahnuť tímy, ktoré dokážu zvýšiť kvalitu v prístupe k riešeniu verejných priestorov,“ konštatoval MIB.

Tímy mali 

v prvej fáze dialógu predložiť tri referenčné projekty, ktoré sa hodnotili podľa viacerých kritérií.

Prvým bolo riešenie urbanistických vzťahov, krajinárskych úprav a koncepcie dopravnej a technickej infraštruktúry, druhým architektúra, riešenie verejných priestranstiev a kvalita adaptácie repektíve regenerácie priestorov prípadne objektov, a tretím efektívnosť, hospodárnosť, ekológia riešenia a vhodnosť voľby profesijného postupu.

Kamenné námestie v Bratislave Zdroj: TASR

Najviac bodov v hodnotení medzinárodnej komisie získali dva ateliéry z Nemecka, jeden zo Slovinska a jeden z Česka. V porote boli primátor Matúš Vallo, starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová (povolaním rovnako ako M. Vallo architektka), slovensko-britský architekt a urbanista Igor Marko, český architekt Michal Fišer, slovinský architekt Marko Studen, rakúsky krajinný architekt Daniel Zimmermann a architekt pôsobiaci vo Francúzsku Pierre Alain Trévelo. 

Svoj súťažný návrh na základe ich rozhodnutia tento rok na jeseň rozpracujú ateliér Loidl, ktorý je autorom parku Gleisdreieck v Berlíne, ateliér Rehwaldt Landscape, ktorý má v portfóliu hlavné námestie v nemeckom Halle, ateliér Rusine Frei, ktorý realizoval obnovu nábrežia rieky Loučná v Litomyšli, a ateliér Sadar + Vuga, ktorý sa podieľal na bulvári Slovenska cesta v Ľubľane.

Komplexný projekt

MIB pri zadaní premeny Námestia SNP a Kamenného námestia vychádza zo skutočnosti, že hoci dnes v rámci štruktúry mesta tvoria spojitý priestor, aktuálnym dopravným riešením nie sú dostatočne funkčne prepojené.

Námestia dnes kombinujú rôzne funkcie, nachádza sa tu množstvo služieb – pošta, nemocnica, reštaurácie, galéria, multifunkčný priestor v Starej tržnici a ďalšie. Exteriérový priestor ale vo výraznej miere nereaguje na prítomnosť jednotlivých prevádzok, slúži skôr ako prechodové územie pre peších a prestup na MHD.

Veľkú premenu centra Bratislavy navrhnú zahraniční architekti

Kamenné námestie v Bratislave Zdroj: TASR

„Základnými princípmi, ktoré je potrebné na námestia priniesť, je zvýšenie prehľadnosti, čistota, bezpečnosť a pobytovosť, uprednostnenie pešieho a cyklistického pohybu, vytvorenie možností pre trávenie času v území, doplnenie sedacieho mobiliáru a zelene,“ uvádza MIB.

Inštitút tiež dopĺňa, že projekt revitalizácie je značne komplexný v otázke dopravného riešenia, historickej a politickej dôležitosti miesta a zohľadnenia nárokov veľkého množstva miestnych aktérov.

„Použitie súťažného dialógu umožní získať návrh, ktorý tieto faktory bude zohľadňovať a riešiť v maximálnej miere a s väčšou istotou, než by sa dalo očakávať pri predkladaní návrhov prostredníctvom štandardnej anonymnej súťaže návrhov, pri ktorej nie je možné o návrhu rokovať v priebehu jeho spracovania,“ dodáva MIB, podľa ktorého je výhodou tejto formy súťaže možnosť priebežného formulovania zadania na základe návrhov uchádzačov a možnosť rokovať o týchto riešeniach.